Покана за информационна среща

Уважаеми граждани на община Айтос,

 Във връзка с  реализирането на проект “Приеми ме 2015“ – BG05M9OP001-2.003-0001-C01, финансиран по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд., Ви каним на информационна среща  за популяризиране на „Приемна грижа“, която ще се проведе

на 24.11.2023 г. от 13.00 часа в Заседателната зала на община Айтос.

 

Снимки