Покана за първото заседание на Общински съвет Айтос мандат 2019-2023 г.

На основание чл.23, ал.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и Заповед № РД-09–45 / 01.11.2019 г. на Вълчо Чолаков – Областен управител на област Бургас, ПЪРВОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет Айтос, мандат 2019-2023 г. се свиква на 8 ноември 2019 г. /петък/ от 10:00 часа в заседателната зала на община Айтос.

                 След полагане на клетва по чл.32, ал.1 от ЗМСМА от избраните за общински съветници, кмет на община Айтос и кметове на кметства в община Айтос, заседанието ще се проведе при следния

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

         1. Избор на председател на Общински съвет Айтос, съгласно чл.21, ал.1, т.3, във връзка с чл.24, ал.1 от ЗМСМА;

         2. Избор на временна комисия за изработване на проект за Правилник за работата на Общинския съвет и постоянните комисии към него.

 

МАРИАНА ДИМОВА     /п/

ВрИД КМЕТ НА ОБЩИНА АЙТОС