ПОКАНА за провеждане на разяснително-информационна среща

Проект

„Укрепване на капацитета на Община Айтос

за предоставяне на социални услуги“

 

                               УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ НА ОБЩИНА АЙТОС,

          Заповядайте на 23.11.2023 г. от 10.30 часа в Заседателната зала на община Айтос на разяснително-информационна среща, на която ще Ви бъде предоставена информация по проект “Укрепване на капацитета на Община Айтос за предоставяне на социални услуги“ по Процедура BG05SFPR002-2.002 „Укрепване на общинския капацитет“.

Ще получите информация за това какви услуги предоставя новия фронт-офис на Общината за насочване към социални услуги, информация за личната помощ, за социалните и интегрирание здравно-социални услуги на територията на Община  Айтос - дейности по проект “Укрепване на капацитета на Община Айтос за предоставяне на социални услуги“. Процедурата BG05SFPR002-2.002 „Укрепване на общинския капацитет“ се финансира от Европейски социален фонд плюс, чрез Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027, по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05SFPR002-2.002-0104-С01.

 

Снимки