Покана за публично обсъждане на изпълнение и приключването на общинския бюджет за 2014 г.

Уважаеми съграждани от община Айтос,

На основание чл. 44 ал.2 от ЗМСМА и в изпълнение на чл. 140 ал. 4 от Закона за публичните финанси и Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местни дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Айтос , Председателят на общински съвет Айтос , кани гражданите на община Айтос и всички заинтересовани лица на 23.04.2015г.  на публично обсъждане на годишния отчета за изпълнение на бюджета за 2014 г.

Публичното обсъждане ще се проведе в заседателната зала на общински съвет Айтос от 17.00 часа.

Материалите по годишния отчет на бюджета ще бъдат предоставени на разположение на местната общност в Центъра за услуги и информация на гражданите.

Становищата по годишния отчет могат да се представят в деловодството на Общински съвет – Айтос, не по-късно от два дни преди провеждане на публичното обсъждане.

Ружди Хасан

Председател на общински съвет Айтос

15.04.2015 г.

Гр. Айтос