ПОКАНА ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ ЗА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ НА ГРАД АЙТОС - публикувана на 13.07.2020 г.

    Уважаеми съграждани,

     Кметът на Община Айтос Васил Едрев и екипът по проект „Пречиствателна станция за отпадъчни води на град Айтос" на Община Айтос Ви канят на церемония за откриване на обект: "ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ ЗА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ НА ГРАД АЙТОС".

     Проектът се финансира по оперативна програма Околна среда 2014-2020 г., чрез Кохезионния фонд на Европейския Съюз, национално съфинансиране от Държавния бюджет на Република България и собствен принос на Община Айтос.

     Обща стойност на проекта: 18 262 282,82 лв.

Финансиране от Кохезионен фонд (ЕС ): 11 513 369,03 лв.

Национално съфинансиране: 2 031 771,01 лв.

Собствен принос: 4 717 142,78 лв.

    Успешно са изпълнени двете основни дейности по проекта:

    - Изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води на град Айтос, довеждащ и заустващ колектори и съпътстващата инфраструктура, като довеждащ водопровод, площадкови пътища външно електрозахранване и др.;

    - Доизграждане на Главен клон I и Главен клон III от канализационната мрежа на гр. Айтос и всички съпътстващи съоръжения - преливници, задържатели, шахти и др.;

   Резултатът от изпълнението на проекта - свързаност на съществуващата канализационна система, обслужваща населението, с Пречиствателна станция - Айтос, чрез което ще се постигне пречистване на отпадъчните води.

    Начална дата на проекта 21.01. 2017 г.

    Присъствие на събитието са потвърдили народни представители, представители на МОСВ, на УО на ОПОС, на Областна управа - Бургас, на фирмите-изпълнители - ДЗЗД КА-АЙТОС и ДЗЗД „ВОДОКАНАЛ АЙТОС 2017”.

    Проектът ще допринесе за изпълнението на макрорегионалната стратегия на ЕС за развитие на Черноморския район.

 

Очакваме Ви на 20.07.2020 година, от 11.00 часа, на площадката на ПСОВ-Айтос /След Промишлена зона - Айтос, вляво по пътя за село Караново/.