ПОКАНА ЗА СЪБИТИЕ ПО ПРОЕКТ „Изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води на град Айтос" - публикувана на 19.11.2018 г.

ОБЩИНА АЙТОС 
ПОКАНА ЗА СЪБИТИЕ  ПО ПРОЕКТ  „Изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води на град Айтос"

 

Кметът на Община Айтос Васил Едрев и екипът по проект „Пречиствателна станция за отпадъчни води на град Айтос" Ви канят на встъпително публично събитие - пресконференция за дейностите по Обособена позиция 1 на проекта - „Изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води гр. Айтос, в т.ч. съпътстваща инфраструктура, довеждащ и отвеждащ колектор, водоопровод и др." На пресконференцията ще присъстват представители на изпълнителя на дейностите по Обособена позиция 1 - ДЗЗД КА-АЙТОС».

Пресконференцията ще се проведе в Заседателната зала на Община Айтос на 27.11. 2018г., от 11.00 часа. Ще бъде представена презентация с резюме за проекта, целите, целевите групи, основните дейности, очакваните резултати и план-график за изпълнение на дейностите по Обособена позиция 1 на проекта.

Проектът се финансира по оперативна програма Околна среда 2014-2020 г., чрез Кохезионния фонд на Европейския Съюз, национално съфинансиране от Държавния бюджет на Република България и собствен принос на Община Айтос.

Общата стойност на проекта е 18 929 054,03 лв., от които:

- 11 992 842,17 лв. са осигурени от Кохезионния фонд на Европейския съюз;

- 2 104 030,97 лв. национално съфинансиране, осигурено от държавния бюджет на Република България;

- 1 786 963,55 лв.  собствен принос на община Айтос;

- 3 115 217,34 лв.  данък добавена стойност.

Очакваните резултати от изпълнението на проекта - свързаност на съществуващата канализационна система, обслужваща населението с Пречиствателна станция - Айтос, чрез което ще се постигне пречистване на отпадъчните води. Проектът ще допринесе за изпълнението на макрорегионалната стратегия на ЕС за развитие на Черноморския район.

Начална дата на проекта 21.01. 2017 г.

Крайна дата: 21.12.2019 г.