ПОКАНА ЗА СЪБИТИЕ ПО ПРОЕКТ „Пречиствателна станция за отпадъчни води на град Айтос" ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ОКОЛНА СРЕДА 2014-2020 г." ПРОЕКТ: BG16M1OP002-1.009-0001 - ПУБЛИКУВАНО НА 13.02.2020 Г.

 

Уважаеми съграждани,

Кметът на Община Айтос Васил Едрев и екипът по проект „Пречиствателна станция за отпадъчни води на град Айтос" Ви канят на публично събитие за представяне на дейностите по двете обособени позици на проекта:

Обособена позиция 1 на проекта - „Изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води гр. Айтос, в т.ч. съпътстваща инфраструктура, довеждащ и отвеждащ колектор, водоопровод и др." На пресконференцията ще присъстват представители на изпълнителя на дейностите по Обособена позиция 1 - ДЗЗД „КА-АЙТОС".

          Обособена позиция 2 на проекта - „Доизграждане на Главен клон I и Главен клон ІІІ от канализационната мрежа на град Айтос". На пресконференцията ще присъстват представители на изпълнителя на дейностите по Обособена позиция 2 - ДЗЗД „ВОДОКАНАЛ АЙТОС 2017”. 

Събитието ще се проведе в Заседателната зала на Община Айтос на 27.02.2020 г., от 11.00 часа. Ще бъде представена презентация с резюме за проекта, целите, целевите групи, основните дейности и резултати от дейностите по Обособени позиции 1 и 2 на проекта.

Проектът се финансира по оперативна програма Околна среда 2014-2020 г., чрез Кохезионния фонд на Европейския Съюз, национално съфинансиране от Държавния бюджет на Република България и собствен принос на Община Айтос.

Общата стойност на проекта е: 18 262 282,82 лв.

Участие на Кохезионен фонд (ЕС ): 11 513 369,03 лв.

Национално съфинансиране: 2 031 771,01 лв.

Собствен принос: 4 717 142,78 лв.

 

Очакваните резултати от изпълнението на проекта - свързаност на съществуващата канализационна система, обслужваща населението с Пречиствателна станция - Айтос, чрез което ще се постигне пречистване на отпадъчните води. Проектът ще допринесе за изпълнението на макрорегионалната стратегия на ЕС за развитие на Черноморския район.

Начална дата: 21.01.2017 г.

Крайна дата: 21.12.2020 г.