ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПЛАН ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА АЙТОС (ПИРО) ЗА ПЕРИОДА 2021-2027 Г.

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

Кметът на Община Айтос, на основание чл.20 от Правилника за прилагане на Закона за регионално развитие (ППЗРР), отправя покана към жителите на общината, представители на бизнеса, НПО и всички заинтересовани страни за публично обсъждане на Плана за интегрирано развитие на община Айтос (ПИРО) за периода 2021-2027 г.

Публичното обсъждане ще се проведе на 12.05.2021 г. от 11:30 часа в заседателната зала на община Айтос, находяща се в гр. Айтос, ул.”Цар Освободител” № 3 при стриктно спазване на противоепидемичните мерки.

Всички документи, свързани с разработването на ПИРО Айтос 2021-2027 г. са публикувани на сайта на община Айтос www.aytos.bg, в секция новини.

Разчитаме на Вашето сътрудничество и Ви благодарим за желанието за участие и съдействие!

 

С уважение, 

ВАСИЛ ЕДРЕВ

КМЕТ НА ОБЩИНА АЙТОС

Снимки