ПОСТИГНАТИТЕ РЕЗУЛТАТИ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРАТЕГИЯТА НА МИГ-АЙТОС ЗА "ВОДЕНО ОТ ОБЩОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ"

Сключени са 21 административни договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по всички мерки на Стратегията за Водено от общностите местно развитие, на обща стойност 3 602 201,11 лв.

Местна инициативна група-Айтос (МИГ-Айтос) е сдружение с нестопанска цел, създадено през 2008 година и работи за превръщането на територията на община Айтос в по-добро място за живеене и бизнес чрез стимулиране на предприемачеството и ефективно използване на местните ресурси.

 

Местна инициативна група-Айтос е публично-частно партньорство на физически и юридически лица – представители на публичния, стопанския и нестопанския сектор от територията на община Айтос, прилагащо подхода Водено от общностите местно развитие по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 год.

 

На 21 октомври 2016 г. Сдружение „Местна инициативна група-Айтос“ подписва Споразумение за изпълнение на Стратегия за Водено от общностите местно развитие (СВОМР) по подмярка 19.2. Прилагане на операции в рамките на Стратегии за Водено от общностите местно развитие от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г., и подмярка 19.4. Текущи разходи и популяризиране на Стратегия за Водено от общностите местно развитие“.

 

За първи път в настоящият програмен период Сдружение „Местна инициативна група-Айтос“ изпълнява Стратегия за Водено от общностите местно развитие (ВОМР), финансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. Чрез изпълнението на Стратегията е планирано да бъде постигнат интегриран ефект за симулиране на местното развитие и превръщане на територията на МИГ - Айтос в динамично развиващ се селски район, с разнообразен и устойчив бизнес, осигуряващ заетост, справедливи и стабилни доходи, с адекватни за 21-ви век условия, качество и стандарт на живот за хората и ефективно използване на местните ресурси.

 

Територията на МИГ-Айтос съвпада изцяло с административните граници на община Айтос и включва 17 населени места, от които 16 села и град Айтос.

 

Стратегията включва единствено мерки, финансирани от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. Стратегията за ВОМР на МИГ-Айтос е разработена в съответствие със специфичните характеристики на територията на селския район, установените потребности и местния потенциал за растеж като поставените цели и приоритети и предвидените мерки за изпълнение имат допълващ характер по отношение на регионалните, областните и общински стратегически и планови документи.

 

Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони е основен и единствен фонд, по който се финансира Стратегията за Водено от общностите местно развитие на МИГ-Айтос и се подпомагат бенефициентите от територията на МИГ чрез включените в Стратегията пет мерки от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 год.: 

 

  • Мярка 4.1.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ с бюджет от 200 000 лева; 
  • Мярка 4.2.1 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти” с бюджет 200 000 лева; 
  • Мярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ с бюджет 1 072 580,55 лева;
  • Мярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ с бюджет 2 060 164, 45 лева; 
  • Мярка 7.5. „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“  с бюджет от 200 000 лева.

 

Интервенциите по мярка 4.1.1, мярка 4.2.1 и мярка 6.4.1 са в обхвата на стратегически ПРИОРИТЕТ 1 на Стратегията за Водено от общностите местно развитие - Развитие и стимулиране на предприемачество и устойчив бизнес с висока добавена стойност, осигуряващ заетост и стабилни доходи на населението. По него са предвидени средства в размер на общо 1 333 745 лева или 45,46 % от финансовия план на Стратегията за Водено от общностите местно развитие.

 

Интервенциите по мярка 7.2 и мярка 7.5. са в обхвата на стратегически ПРИОРИТЕТ 2 на Стратегията за Водено от общностите местно развитие - Подобряване и развитие на жизнената среда и качеството на живот и интегрирано, устойчиво и ефективно оползотворяване на природно-културните ресурси на територията на МИГ - Айтос.

 

Стойността на одобрената финансова помощ за проекти към Стратегията за Водено от общностите местно развитие е 3 732 745,00 лева, от които  3 359 470,50 лева европейско финансиране (ЕЗФРСР) и 373 274,50 лева национално финансиране.

 

 

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОДМЯРКА 19.2. ПРИЛАГАНЕ НА ОПЕРАЦИИ В РАМКИТЕ НА СТРАТЕГИИ ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ ОТ ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020 Г.

 

 

През периода 2019-2023 г. са планирани и проведени общо 10 (десет ) процедури за подбор на проектни предложения, включващи всички мерки от Стратегията за Водено от общностите местно развитие. По всички процедури са получени  общо 28 броя проектни предложения, от които 25 са одобрени за финасиране.

 

Към настоящият момент има сключени общо 21 административни договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по всички мерки на Стратегията за Водено от общностите местно развитие на обща стойност 3 602 201,11 лв.

 

По Мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ има сключени 9 (девет) административни договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. През 2023 г. се подписаха административни договори за следните проектни предложения:

1. „Реконструкция на ул. „Димитър Благоев“, гр. Айтос“;

2. „Реконструкция на ул. „Даме Груев“ и ул. „Зюмбюл“, гр. Айтос“;

3. „Изграждане на детска площадка в УПИ III, кв. 3А и детска площадка в УПИ I, кв. 191 в град Айтос, Община Айтос“.

 

Изпълнени проекти по Мярка 7.2:

 

  • Проект „Подобряване на уличните настилки на населените места в Община Айтос”. По проекта се изградиха нови улични настилки с асфалтобетоново покритие на улица № 3 в село Поляново и улици № 6 и № 7 в село Малка поляна.

 

  • Проект   „Реконструкция и рехабилитация на тротоарни настилки на улици в гр. Айтос“. По проекта се изградиха нови тротоарни настилки на три от главните транспортни и пешеходни направления в гр. Айтос. Това са:  ул. „Братя Миладинови“, ул. „Богориди“ и ул. „Софроний“.

 

  • Проект  "Благоустрояване и реновация на спортна зала към стадион в УПИ I, кв. 50 по плана на гр. Айтос”. По проекта се изпълни преустройство и благоустрояване на съществуваща спорна зала към стадион, част от спортен комплекс "Крум Делчев" в гр. Айтос.

 

  • Проектно предложение "Доставка и монтаж на автоматизирана напоителна система на градски стадион "Крум Делчев" и закупуване на оборудване". По проекта се изпълни доставка и монтаж на модернизирана система за поливане и поддържане на естествената тревна настилка, закупуване на машина за чертане на линии на стадион и полагане на изкуствена тревна настилка в района между спортната зала и стадиона, която ще се използва за загрявка на футболистите от двата отбора преди излизане на официален футболен мач на стадиона.

 

 

По Мярка 7.5.  е изпълнен проект „Вътрешно преустройство на кафе-аперитив в партерния /първи/ етаж от съществуваща административна сграда № 9 от Общински комплекс „Алея на занаятите”,  находяща се в ПИ № 000783, мест. „Лесопарк”, землището на гр. Айтос в Посетителски център”. Създаденият по проекта Посетителски център се намира на изключително атрактивно място, посещавано от туристи, гости и жители на града и общината. Разположена е непосредствено до входа на Лесопарк „Славеева река“. Емблематично място за айтозлии, парк с красива природа, спортни площадки, детски кътове и кътове за пикник. По проекта се изпълни вътрешно преустройство на кафе – аперитив в партерния /първи/ етаж от съществуваща административна сграда от Общински комплекс „Алея на занаятите“, находяща се в местността "Лесопарк", землището на гр. Айтос в Посетителски център.

 

По Мярка 4.1.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ е изпълнен един проект за закупуване на земеделска техника и оборудване за отглеждане на животни. Проектът включва инвестиции свързани със закупуване на специализирана техника за отглеждане на телета за угояване в землището на с. Черноград.

 

По Мярка 6.4.1 има сключени 10 (десет) административни договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, от които три са реализирани.

 

 

Прилагането на Стратегията за Водено от общностите местно развитие допринася за комплексното, икономически балансираното и устойчиво развитие на територията на МИГ Айтос, стимулира предприемаческата активност и разкриването на нови работни места, съдейства за диверсификацията на производството.

 

 

ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР НА ТЕРИТОРИЯТА НА НЕЙНОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ

 

През 2022 г. Сдружение „Местна инициативна група-Айтос“ организира ДВУДНЕВЕН ПРАЗНИК на местната общност на територията на МИГ - Айтос под надслов  "Пътят на общността", който се проведе на 1 и 2 декември 2022 год. в гр. Айтос.

Чрез двудневният празник се популяризира дейността на МИГ, Стратегията за за Водено от общностите местно развитие, подхода за Водено от общностите местно развитие, територията на МИГ и нейната идентичност сред максимално широк кръг представители на местните общности от територията на МИГ-Айтос.

По време на празника жителите от местната общност имаха възможност да получат информация относно други предстоящи събития, организирани от МИГ, както и за предстоящи процедури за кандидатстване, постигнатите до момента резултати по изпълнението на стратегията за ВОМР и друга интересна информация за подхода.

МАРИАНА САВАКЛИЕВА - ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА СНЦ "МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА" - АЙТОС 

 

 

Снимки