Практическо обучение по проект „Укрепване на капацитета на община Айтос за ефективно и ефикасно изпълнение на ПРР“

 

 

Във връзка с изпълнение на проект № BG16RFOP001-8.006-0036-C01 „Укрепване на капацитета на община Айтос за ефективно и ефикасно изпълнение на ПРР“, който се осъществява с финансовата подкрепа на ОПРР 2014-2020 г., съфинансирана от ЕС чрез ЕФРР, по процедура за предоставяне на БФП чрез бюджетна линия №BG16RFOP001-8.006 „Подкрепа за бенефициентите по ОПРР за ефективно и ефикасно изпълнение на ПРР“, по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020, Приоритетна ос 8 „Техническа помощ“, представители на Община Айтос ще имат работно посещение по проекта в Община Троян, в периода 27.11.- 29.11.2023 г..

В групата, която ще осъществи работните срещи с администрацията на Община Троян, ще бъдат включени експерти от всички дирекции на Община Айтос, чиято работа е свързана с подготовката и изпълнението на проекти.

На работното посещение ще бъдат обсъдени опитът и успешните практики в Община Троян при подготовката и изпълнението на проекти за развитие на градската среда, проекти в областта на образованието, социалното включване, успешните практики и успешните сътрудничества, които биха биха могли да бъдат полезни при подготовката и управлението на проекти на Община Айтос за интегрирани териториални инвестиции.

 

Този документ е създаден в рамките на проект № BG16RFOP001-8.006-0036-C01 „Укрепване на капацитета на община Айтос за ефективно и ефикасно изпълнение на ПРР“, който се осъществява с финансовата подкрепа на ОПРР 2014-2020 г., съфинансирана от ЕС чрез ЕФРР. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от община Айтос и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.
Снимки