Представиха напредъка на Айтос по програма „Европейска гаранция за детето“ на УНИЦЕФ

Представиха напредъка на Айтос в дейностите по програма „Европейска гаранция за детето“ на УНИЦЕФ

Целта е достъп до качествени услуги за приобщаващо предучилищно образование

На 14 юли в заседателната зала на община Айтос се проведе работна среща, чиято цел бе проследяване на напредъка по проект „Европейска гаранция за детето“, обмен на добри практики и насърчаване на сътрудничеството между различните заинтересовани страни на общинско ниво, Община Айтос и УНИЦЕФ.

Община Айтос е сред общините, които работят по проект на Програмата, Компонент 3 - Предоставяне на висококачествени услуги за приобщаващо предучилищно образование за деца с увреждания и деца с обучителни трудности в ДГ „Пролет“ и ДГ „Здравец“ и техните филиали в населените места. 

Целта на проекта е да бъдат подобрени условията на живот и да се разшири достъпът до, и използването на интегрирани услуги за деца от семейства в уязвимо положение. Идеята е осигуряване на достъп до качествени услуги за приобщаващо предучилищно образование за деца с увреждания и обучителни затруднения.

Дейностите по проекта в гр. Айтос се изпълняват в рамките на Компонент 3 „Предоставяне на висококачествени услуги за приобщаващо предучилищно образование за деца с увреждания и деца с обучителни трудности“.

Целева група по проекта са децата от ДГ „Пролет“ гр. Айтос  и филиали с. Поляново и с. Карагеоргиево и ДГ „Здравец“ гр. Айтос и филиал в с. Караново, с фокус върху децата с увреждания и специални образователни потребности.

Екипът който работи по проекта в подкрепа на процеса на приобщаващо образование в двете детски градини включва психолог, логопед, ресурсен учител - Недялка Попова, Костадинка Караатанасова и Стефка Богацевска /назначени на пълен работен ден  за двете ДГ/, двама координатори на ниво детска градина, координатор на ниво община Мария Костовва и счетоводител.

   Работната среща се проведе присъствено в Айтос и на платформа ZOOM за участниците от София, представители на УНИЦЕФ и от гр. Бургас - г-жа Стоянова – директор РЦПППО-Бургас и представители на РУО Бургас, Мария Златарева - приграмен директор на УНИЦЕФ, Лилия Гунева - ръководител Звено за управление на проект “Европейска гаранция за детето”, Надежда Иванова - експерт Приобщаващо образование и Неда Денева - експерт Мониторинг.

 . Форумът беше открит от кмета Васил Едрев, който поздрави екипа за напредъка по проекта и посочи ползите от иновативните подходи по програмата на УНИЦЕФ за децата и специалистите.

Екипът изпълнява планираните дейности "на терен" в две детски градини и три техни филиали в селата. От старта на дейностите до този момент е извършено изследване на децата, за да бъде установено, кои от тях имат нужда от подкрепа.

Изработени са мини проекти за подкрепяща среда за всяка група в детските градини и филиалите проекти, за подобрение на материалните условия и изграждане на подкрепяща среда, които са съгласувани с педагогическите специалисти по групи и директорите на детските тредини.

Идеите на екипа относно подкрепящата среда в ДГ „Пролет“, ДГ „ЗДравец“ и филиалите им в с. Карагеоргиево, с. Поляново и с. Каранова са: „Бял кът“; „Двигателна пътечка“, „Тих кът“; визуализиране на средата за подпомагане на децата, развитие на тактилните усещания, усвояване на пространствените и времеви отношения, изработване на помагала от естествени материали, сензорни материали, визуализация, артикулация и двигателни упражнения, упражнения за развитие на фината моторика и координация на движенията.

Тези идеи адресират потребности на децата от двигателна активност в моментни затруднения при концентрация на вниманието; от ограничения на външни въздействия и фактори, които ги разсейват; от по-лесно ориентиране в пространството, разпознаване на цветове, звуци, форми и др. за по-пълноценно включване в педагогическо взаимодействие.

Важна част от проекта са обученията и взаимодейстието на новите специалисти с екипите на детските градини и експерти от РЦПППО.

Общо 27 участници, педагогически и непедагогически персонал на двете детски градини, вече са преминали обучения с въвеждащи модули по теми, свързани с детското развитие и подкрепа на деца със специални образователни потребности. 29 преподаватели са преминали през специфични обучения за подкрепяща среда в детската градина. Осъществява се и нов модел при работата с родители за адаптиране на децата при постъпване в детската градина. На 22 юли, 8 специалиста получиха покана от Фондация „Карин дом“ - организация с водеща роля в предоставянето на професионални услуги за деца със специални нужди и техните семейства, която годишно подкрепя над 300 деца и семейства и обучава над 1200 специалиста, да посетят „Карин дом“ в гр. Варна, където да бъдат запознати с най-съвременните методи за работа с деца със специални нужди и техните семйства,  научи НП от координатора по проекта за Община Айтос Мария Костова.

За подготовката и изпълнението на заложените цели, Европейската комисия финансира пилотното прилагане на „Гаранцията за детето“ – Фаза III от подготвителното действие на Комисията. В България, идеята на проекта е да разшири достъпа и да подобри качеството на услугите за затруднения в развитието и качествено приобщаващо предучилищно образование. Целта е насочени към децата и семействата услуги за превенция и подкрепа, с фокус върху децата от семейства в уязвимо положение. Пилотните дейности се изпълняват в 10 общини на територията на три области – Бургас, Сливен и Стара Загора и обхващат над 6,500 деца и родители и близо 600 специалисти от различни сектори.

През това лято, Европейската комисия взе изключително важно решение - „Европейска гаранция за детето“ да бъде не просто програма, а политика на ЕС.

Информацията и възгледите в тази публикация е на авторите и не отразяват официална позиция на Европейския съюз. Институциите и органите на Европейския съюз или лице, действащо от тяхно име, не могат да поемат отговорност за начина, по който се използва информацията, която се съдържа в този материал.

Снимки