Приеха бюджет-2022 на Община Айтос

Увеличават се средстрава за издръжка на функции и дейности

С 23 гласа "за", трима "въздържали се" и един - против, Общинският съвет прие бюджетът на Община Айтос за 2022 г.  34 007 708 лева е финансовата рамка на тазгодишния бюджет. Проектът беше представен пред Съвета от Главния финансист на Община Айтос Станимир Петров.

 Разходите за делегираните от държавни дейности в бюджет-2022 са в размер на 21 931 870 лв. Общата субсидия за делегирани от държавата дейности е с 12 % ръст в резултат на увеличение на единните разходни стандарти. Увеличени са средствата за издръжка на всички сфери, най-вече на функция „Образование“, където се предвижда ръст на заплатите с около 12%. Общо средствата за Функция “Образование” са 16 822 276 лева, в т.ч., убсидия по единни разходни стандарти - 14 748 716 лева, преходен остатък от 2021 г.- 1 959 384 лева и собствени приходи на училищата и от наеми зем. земи - 114 176 лева  Разходите за функцията представляват 76,70% на сто от общия размер на разходите за държавни дейности. С тези средства се финансират – три средни училища, пет  основни училища, пет детски градини.

Общо разходите за детските градини са 4 888 414 лв, в т.ч. допълнително дофинансиране със собствени средства за периода 01.04.-31.12.2022 г. в размер на 621 630 лева. За сравнение - общо разходите за детски градини през 2021 г. са били 4 277 480 лв. Считано от 1 април 2022 г. е в сила пълно освобождаване на родителите от заплащане на такси за издръжката на децата в детските градини.

За функция “Здравеопазване” средставта са 728 438 лева. Делегирани държавни отговорности в тази функция са разходите за заплати, други възнаграждения на персонала и осигурителни плащания на персонала в дейностите детски ясли, детски кухни и здравни кабинети в детските градини и общински  училища.

1 332 130 лева са предвидените разходи за допълнително финансиране на делегираните държавни дейности с общински приходи, а разходите за местни дейности са в размер на 10 743 708 лева.

               За “Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда” бюджетът предвижда  5 069 828 лв. Драстично растат средствата за дейност “Осветление на улици и площади” - 1 115 904 лв., с 610 000 лв. повече от предходната година, следствие на шоковия ръст на цената на електроенергията. Предвидените средства за улично осветление са в размер на 850 000 лв. или около 70 000 лв. за месец. Разчетени са и капиталови разходи за основен ремонт на улично осветление са 173 904 лева.

В дейност "Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа” са заложенни 1 680 593 лева, преходният остатък е в размер на 337 383 лева. Предвидени са и 100 000 лева собствени средства за неотложни текущи ремонти на улична мрежа.

Увеличени са средствата за издръжка във функция „Социални услуги“ с 25,21%,

Общият размер на средствата за "Озеленяване" са 476 685 лева. Преходния остатък е в размер на 136 935 лева. Планирани са средства за поддържане на зелените площи на територията на общината /град и села/ в размер на 50,350 дка За„Чистота” средствата са в размер на 1 379 627 лева

За функция Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело заложените средства са 1 211 090 лв. Резервът за непредвидени и неотложни разходи е 300 000 лв.

Общият размер на капиталовите разходи в бюджет 2022 г. е 5 785 678 лв. От бюджетни приходи се финансират обекти в размер на 4 343 602 лв. в т.ч. собствени бюджетни приходи в размер на 267 730 лева. Големите обекти в капиталовата програма са:

Изграждане на Детска градина в кв. 136, УПИ I по плана на гр. Айтос - Програма за изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, градини и училища за периода 2020-2022 г. към Министерство на образованието и науката 2 736 990 лева. В проекта на бюджета в приходната част не са заложени целевите средства за изграждане на Детската градина, която се изпълнява по програма на МОН. Те ще се отразяват по бюджета при всяко одобрено плащане, служебно на основание  Постановление на Министерски съвет.

Основен ремонт на улични настилки на ул. Богориди, ул. Софроний и ул. Братя Миладинови на стойност 525 000  лева.

Основен ремонт на улични и тротоарни настилки на ул. Вардар, ул. Щерю Русев, ул. Дядо Стойно/от кръстовище с ул. Бр. Миладинови до кръстовище с ул. Софроний/, ул. Неофит Рилски/от кръстовище с ул. Бр. Миладинови до кръстовище с ул. Софроний/ и ул. Ченгелиеви/от кръстовище с ул. Бр. Миладинови до кръстовище с ул. Софроний/ на стойност 408 000 лева.

Основен ремонт улично осветление на стойност 173 904 лева.

Основен ремонт на 5 бр. масивни павилиона на Зеленчуков пазар на стойност 116 670 лева.

Основен ремонт на алеи в гробищен парк гр.Айтос - /ПМС 326 от 12.10.2021/ разход за изпълнение на мерки във връзка с COVID-19 на стойност 120 000 лева.

Специализиран траурен автомобил на стойност 36 000 лева.

„Реконструкция и рехабилитация на тротоарни настилки на улици в гр. Айтос“  /МИГ/ на стойност 512 508 лева.

Благоустрояване и реновация на спортна зала към стадион в УПИ І, кв. 50 по плана на гр. Айтос /МИГ/ на стойност 532 066 лева.

Рекултивация депо за отпадъци/мониторинг/ на стойност 13 000 лева.

Предпроектни проучвания четирилентов път Айтос- Бургас на стойност 20 000 лева.

Според постоянната комисия по финанси в Общинския съвет, бюджетът е прагматичен и изпълним. Лидерът на ДПС Юзджан Юмер определи бюджет-2022 като "стегнат" и "с много резерви за увелилчаване на приходите". Да се поднови маркировката на пътя Айтос-Мъглен-Черна могила, а при преизпълнение на приходите, да се предвидят ремонти на улици в крайните квартали на града, поискаха от ДПС.

Не бяха предложени и гласувани промени в проекта. Бюджет-2022,беше приет така, както е изготвен от Общинската администрация.

 

 

Снимки