Принудително премахват автомобили, изоставени в общински имоти

ОБЩИНА АЙТОС

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ!

ДО ВСИЧКИ СОБСТВЕНИЦИ НА ИЗЛЕЗЛИ ОТ УПОТРЕБА АВТОМОБИЛИ, КОИТО СА БЕЗ РЕГИСТРАЦИЯ И БЕЗ ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕГЛЕД, И СА ИЗОСТАВЕНИ В ОБЩИНСКИ ИМОТИ

Във връзка с Наредбата за управление на отпадъците на територията на Община Айтос, Раздел IX. Управление на излезлите от употреба моторни превозни средства (ИУМПС ) , всеки собственик на МПС с прекратена регистрация е длъжен да го предаде на фирми, които притежават площадка за временно съхраняване или център за разкомплектоване.

 В случаи, че се установи, че МПС се намира върху имот държавна или общинска собственост, излезлите от употреба моторни превозни средства (ИУМПС) ще бъдат  премахвани  принудително за разкомплектоване, съгласно сключен договор между Община Айтос  и „ЕКОАВТОРЕЦИКЛИРАНЕ“ АД.

 

Снимки