Процедура за отдаване под наем на язовири - публична общинска собственост - публикувана на 28.03.2019 г.

ВАЖНО!!!

До участие в процедурите ще се допускат само участници представили документ за закупена тръжна документация за съответния язовир, за който участват!