Процедура по вътрешен конкурентен избор с предмет : "Доставка на лекарствени продукти за нуждите на "МБАЛ - Айтос" ЕООД по рамково споразумение № РД-11-110/01. 03. 2021 г." чрез Електронната система за закупуване на лекарствени продукти