ПРОЦЕДУРА ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ЯЗОВИРИ - ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ - ПУБЛИКУВАНА НА 23.05.2019 Г.

ВАЖНО!!!

До участие в процедурите ще се допускат само участници представили документ за закупена тръжна документация за съответния язовир, за който участват!