Процедури за отдаване под наем на язовири 06.02.2017 г.

ВАЖНО!!!

До участие в процедурите ще се допускат само участници представили документ за закупена тръжна документация за съответния язовир, за който участват!