Процедури за отдаване под наем на язовири 16.11.2017 г.

ВАЖНО!!!

До участие в процедурите ще се допускат само участници представили документ за закупена тръжна документация за съответния язовир, за който участват!