Процедури за отдаване под наем на язовири - публична общинска собственост 25.07.2016 г.

ВАЖНО!!!

До участие в процедурите ще се допускат само участници представили документ за закупена тръжна документация за съответния язовир, за който участват!