ПРОДЪЛЖАВА ИНФОРМАЦИОННАТА КАМПАНИЯ НА МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА-АЙТОС

Информационна среща за представяне на възможностите за кандидатстване с проекти по мерки от стратегията на Водено от общностите местно развитие, организира на 28 ноември 2019 г. екипът на СНЦ "Местна инициативна група /МИГ/ - Айтос". Основната цел на събитието бе да подпомогне потенциалните бенефициенти във връзка с обявения прием за подбор на проекти по процедура BG06RDNP001-19.331 MИГ АЙТОС – мярка 4.2.1 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ към Стратегията за ВОМР на МИГ-Айтос по Програма за развитие на селските райони 2014-2020 год.

На срещата, подробно бяха представени: целта на процедурата, условията за кандидатстване, допустимите дейности и разходи, финансовите параметри и критериите за оценка на проектните предложения, както и срока за изпълнение на проектите и крайните срокове за кандидатстване. Презентация на тема "ВЪЗМОЖНОСТИ И ИЗИСКВАНИЯ ПРИ КАНДИДАТСТВАНЕ С ПРОЕКТИ ОТ СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР НА МИГ-АЙТОС" по мярка 4.2.1. беще представена от лектора Георги Митев. Мярката е ориентирана към подкрепа на земеделските производители и неземеделски производители (пререботвателни предприятия) на селскостопански продукти.

Марийка Георгиева - Изпълнителен директор на МИГ-Айтос информира присъстващите за целите на срещата и за отваряне на мерките по ПРСР 2014-2020 г. "Информационната среща е част от информационната кампания на МИГ-Айтос, която започнахме преди няколко месеца и има за цел хората от местната общност да бъдат запознати с мерките, които отваря Местна инициативна група Айтос и с нашата дейност. Информационната кампания, която провеждаме се реализира е в изпълнение на Споразумение за изпълнение на Стратегия за Водено от общностите местно развитие № РД50-146/21.10.2016 г. по подмярка .,19.4.”Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие” от ПРСР 2014-2020. Стратегията стартира през м. октомври 2016 г. и ще продължи до 23 септември 2023 г. Максималният размер на общия публичен принос за изпълнение на проекти към Стратегията за Водено от общностите местно развитие, предоставен от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 год. е  2 933 745,00 лева. Европейското съфинансиране  е в размер на  90% от този средства, а националното съфинансиране е 10%. Това е огромна подкрепа за територията на община Айтос, тъй като за тези средства ще се конкурират само фирми и организации, които са регистрирани и осъществяват дейността си в границите на общината. Реалните ползи и резултати от проектите ще се усетят  най-рано през 2021 г.

Тази година МИГ-Айтос си постави амбициозната задача да отвори почти всички мерки по ПРСР, които влизат в обхвата на нашата Стратегия. На 01. юли т.г. отворихме  приема на проектни предложения по публичната мярка 7.2 , която е  с най-голям финансов ресурс. Мина оценителната сесия, Община Айтос кандидатства с два проекта. И двата проекта са одобрени от Комисията за подбор на проекти и предложения. Тяхната стойност възлиза на 724 940, 04  лв. Двата проекта са свързани с обновяване на улични настилки в две малки населени места - селата Поляново и Малка поляна и тротоарните настилки на няколко улици в град Айтос - улиците "Братя Миладинови", "Софроний" и "Богориди". На 15 октомври т.г. е отворена "частната" мярка 6.4.1, /казвам "частна", защото по нея  могат да кандидатстват преди всичко представители на земеделския и  неземеделския бизнес.Мярка 6.4.1 е  свързана с финансиране на неземеделски дейности. Тя е втората по финансов размер на финансовия ресурс - 933 745 лв. В момента МИГ - Айтос приема проекти по тази мярка. До 11 декември (включително)  2019 г. върви първият прием на проекти. Мярката е обявена с три приема, но ако още на първи прием МИГ-Айтос получи качествени проекти, одобрени за финансиране и финансовия ресурс бъде изчерпан, няма да има втори прием. На 26 ноември т.г. отворихме мярка 4.2.1 и на 12 декември т.г. ни предстои отваряне на прием на проекти по мярка 4.1.1. Ще има и втори прием по мярка 7.2, тъй като останаха финансови ресурси в размер на 675 059, 96 лв.", заяви на срещата Изпълнителният директор на МИГ-Айтос.

Лекторът Георги Митев представи в детайли процедурата чрез подбор на проектни предложения с няколко крайни срока за кандидатстване по МЯРКА 4.2.1 „ИНВЕСТИЦИИ В ПРЕРАБОТКА/МАРКЕТИНГ НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПРОДУКТИ“ Общият  размер на безвъзмездната финансова помощ по мярката е 200 000 лева. Минималният размер на допустимите разходи за конкретен проект по Стратегията за ВОМР е  10 000 лева, а максималният размер за конкретен проект - 200 000 лева. Финансовата помощ за одобрени проекти е в размер на 50 на сто от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи за проекти, представени от микро-, малки или средни предприятия, а за проекти, представени от големи предприятия, финансовата помощ е в размер на 40 на сто от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи.

    Присъстващите получиха подробна информация за допустими кандидати и дейности по  процедурата Основното условие е да се подпомагат само проекти, които се осъществяват на територията на община Айтос, формираща територията на  „МИГ - Айтос.

Г-н Митев информира участниците в работната среща и как се оценяват проектните предложения.

МИГ-Айтос прилага процедурата на подбор на проекти в съответствие с разпоредбите на Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове. Оценката на проектните предложения се извършва до 30 работни дни от крайния срок на приема в ИСУН 2020 и включва два етапа:

  • Етап 1: ОЦЕНКА НА АДМИНИСТРАТИВНОТО СЪОТВЕТСТВИЕ И ДОПУСТИМОСТТА
  • Етап 2: ТЕХНИЧЕСКА И ФИНАНСОВА ОЦЕНКА.

Срок за подаване на проектните предложения по мярка 4.2.1:

  • Първи прием:

Начален срок:  26.11.2019 г.                                                                                                                                 Краен срок:  07.01.2020 г. 17.00 часа

  • Втори прием - при наличие на остатъчни средства след първи прием:

Начален срок: 04.05.2020 г.

Краен срок: 09.06.2020 г. 17.00 часа.

  • Трети прием - при наличие на остатъчни средства след втори прием:

Начален срок: 06.09.2020 г.                                                                                           

Краен срок: 06.10.2020 г. 17.00 часа

Настоящата публикация е осъществена с финансовата  помощ на Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони във връзка със Споразумение за изпълнение на Стратегия за Водено от общностите местно развитие № РД50-146/21.10.2016 г. по подмярка .,19.4.”Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” на Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

 

Снимки