Продажба на недвижими имоти - частна общинска собственпст