Проект на Програма за управление на отпадъците на територията на Община Айтос 2021 – 2025 г.

Проект на Програма за управление на отпадъците на територията на Община Айтос 2021 – 2025 г.

 

На основание чл. 52, ал. 7 от ЗУО Община Айтос осигурява обществен достъп до проект на Програма за управление на отпадъците на територията на Община Айтос за периода 2021 -2025 г.

 

Очакваме Вашите мнения и предложения до 03.12.2020 г. на адрес: [email protected]

 

Общинската програма за управление на отпадъците на Община Айтос 2021 – 2025г (ПУО) е разработена на основание чл.52 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО). Съгласно изискванията на чл.52, ал.3, т. 2 от ЗУО настоящата нова Програма се изготвя във връзка с настъпили промени във фактическите условия, а именно изтичане периода на действие на съществуващата Програма за управление на отпадъци (ПУО) на Община Айтос за периода 2015 – 2020 г., приета с Решение№133/26.05.2016г. на Общински съвет Айтос.

 

Общинската програма за управление на отпадъците е един от най-важните инструменти за прилагане на законодателството за отпадъците на местно ниво. Тя е секторна програма и е неразделна част от Общинската програма за опазване на околната среда на Община Айтос.

 

ПУО е инструмент, чрез който се цели достигането на екологосъобразно третиране на отпадъците и чрез която оползотворяването и рециклирането на образуваните отпадъци са основен принцип в изграждането на политиката по управление на отпадъците. Програмата за управление на отпадъците отразява актуалното състояние и планира мерките и дейностите с отпадъците на територията на Община Айтос, в съответствие с действащите нормативни изисквания. Разработването на целите на Програмата за управление на отпадъците (ПУО) на Община Айтос и мерките за тяхното постигане се осъществи на основата на изготвените анализи на съществуващото състояние по управление на отпадъците в общината и основните изводи и препоръките в анализите за подобряване на системите за управление на отпадъците. Анализите са представени в Приложение към Програмата.

 

С целия текст на програмата можете да се запознаете тук.