Проект „Укрепване на капацитета на Община Айтос за предоставяне на социални услуги“

Проект „Укрепване на капацитета на Община Айтос за предоставяне на социални услуги“

 

            Проектът „Укрепване на капацитета на Община Айтос за предоставяне на социални услуги“  се изпълнява по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  „BG05SFR002.-2.002 “Укрепване на общинския капацитет“  по програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027   финансирана от Европейски социален фонд плюс.

            Проектът е на стойност  88 811.00 лв.. Изпълнението на дейностите по проекта започна от 01.04.2023 г. Срокът на изпълнението му е 24 месеца.

Проектът включва две дейности:

            Дейност 1. Наемане и обучение на персонала, необходим за изпълнение на задълженията и отговорностите на общините по ЗЛП/ЗХУ, както и по ЗСУ в частта, свързана с насочването от общините за ползване на социални услуги

            Дейност 2. Подготовка и изпълнение на дейностите за укрепване на общинския капацитет на община Айтос, която включва следните под дейности:

            2.1. Подготовка за обезпечаване правомощията на общините по ЗСУ, ЗХУ и ЗЛП и създаване на работни места (фронт-офис);

            2.2. Изготвяне на анализ от потребностите от социални услуги;

            2.3. Провеждане на разяснително-информационни кампании;

            За да бъдат реализирани целите на проекта Община Айтос ще създаде централизирана точка - фронт-офис в Общински център за социални и здравни услуги. Ще бъдат назначени и служители /двама социални работници/, които да работят в създадения фронт-офис като ролята и отговорностите им ще включват дейности, свързани с отговорностите на общините по Закана за социалните услуги за насочването за ползване на социални услуги. Ще бъдат обучени и ще повишат своите компетенции 15 служители на Общински център за социални и здравни услуги /ОЦСЗУ/.

            Ще бъде изготвен анализ и проучвания в сферата на социалните услуги. Ще се разпространи информация сред целевите групи и заинтересованите страни в общността.

Очаквани резултати :

Ремонтирано и оборудвано помещение -  фронт офис  с две работни места в ОЦСЗУ.

Повишен капацитет на служителите на ОЦСЗУ -15 лица.

Изготвен анализ за потребностите от социални услуги в Община Айтос.