Проектното лято на Община Айтос

През 2015 година Община Айтос има подготвени проекти за над 20 млн. лв. с готовност да кандидатства по донорски програми.

Проекти, по които се работи в момента:

През лятото на 2015 година Общината работи за реализиране на проекти на стойност над 32 млн. лв. Най-мащабен сред тях е проектът за изграждане на Пречиствателна станция за отпадъчни води в Айтос. Напълно приключени са два проекта по ПРСР в с.Пирне:

  • Проект „Изграждане на канализационна  система в с. Пирне – община Айтос” по мярка 321 – „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони по ПРСР 2007-2013, Договор № 02/321/00433 от 08.10.2010 г.
  • Проект „Изграждане на  модулно пречиствателно съоръжение за отпадъчни води - с. Пирне – община Айтос” по мярка 321 – „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони по ПРСР 2007-2013, Договор № 02/321/01684 от 21.12.2013г.,

През 2015 г. Община Айтос реализира и проект „Интегрирани услуги за социално включване на деца до 7 години и техните семейства”, по който беше изградена и нова детска градина в Новия квартал, филиал на ОДЗ "Пролет". Финансирането е от Международната банка за възстановяване и развитие по Проекта за социално включване към МТСП. Стойността на проекта е 616 491 лв.

За първи път след промените през 1989 г., Общината работи по реализирането на проект „Изработване на общ устройствен план на Община Айтос”. Финансирането е по сключено споразумение с Министерство на инвестиционното проектиране на обща стойност 228 000 лв. 

По Схема "Нови алтернативи" Община Айтос реализира проект "Нови възможности за грижа"

 

Снимки