Програмата за храни и основно материално подпомагане 2021 – 2027 г. (ПХОМП)

 Програмата е съфинансирана от Европейския социален фонд плюс, с управляващ орган Агенция за социално подпомагане.

БЧК – Бургас обяви старт на  Програмата за храни и основно материално подпомагане 2021 – 2027 г. (ПХОМП),  съфинансирана от Европейския социален фонд плюс, с управляващ орган Агенция за социално подпомагане.

 Поетапно се разкриват пунктове в общинските градове на област Бургас за раздаването на хранителните пакети по програмата. За Община Айтос пунктът ще е в гр.Айтос, на ул."Паркова"№52 /общински клуб/. По предварителна информация, в Айтос храните ще се раздават в периода 15.04.2024г.- 30.05.2024г.

Правоимащи лица – в основната целева група са:

1. Лица и семейства, подпомагани по Наредба № РД-07-5 от 2008 г. за условията и реда за отпускане на целева помощ за отопление (2023 г./2024 г.);

2. Лица с ниски доходи на член от семейството, които получават месечни помощи за отглеждане на дете по реда на чл. 8, ал. 1 и 5 от ЗСПД.

3. Лица с над 90% степен на увреждане, с определено право на чужда помощ и ниски лични доходи от пенсия, които получават месечна финансова подкрепа по чл.70 от ЗХУ .

4. Лица и семейства, които получават месечни помощи за отглеждане на дете с трайно увреждане по реда на чл. 8д от ЗСПД.

5. лица и семейства, получили еднократни или месечни помощи, предназначени за превенция и реинтеграция, отглеждане на дете при близки и роднини и в приемни семейства по реда и условията на ППЗЗД.

6. Лица и семейства, подпомогнати с еднократна помощ по реда на чл. 16 от ППЗСП или на друго нормативно основание, въз основа на инцидентно възникнали обстоятелства.

7. Лица или семейства с ниски доходи, получили отказ за подпомагане по Наредба № РД-07-5 от 2008 г. за условията и реда за отпускане на целева помощ за отопление, поради надвишен диференциран доход за отопление или поради неизпълнено някое от другите комплексни условия за подпомагане, което не променя нивото им на материално лишение.

 

Снимки