Проверка от УО на ОПОС извършена на 19 и 20 юни 2019 г.

НА КАКЪВ ЕТАП Е СТРОИТЕЛСТВОТО

НА ПРЕЧИСТВАТЕЛНАТА СТАНЦИА ЗА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ В АЙТОС?

Разговор с инж. Иван Биделев - ръководител на екипа по проект "Изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води в град Айтос" по ОП "Околна среда 2014-2020“

- Инж. Биделев, Вашият екип ръководи най-мащабния проект на Община Айтос. Гражданите се интересуват как върви реалното строителство на първата в Айтос Пречиствателна станция за отпадъчни води?

- Строителството на Пречиствателната станция в град Айтос започна през 2018 г., след изготвяне и одобряване на работните проекти по двете обособени позиции. Първата обособена позиция е изграждането на самата пречиствателна станция , а втората е изграждането на довеждащите канализационни колектори. Строителството по първа обособена позиция започна през м. август м.г., а по втората - през месец ноември м.г.. От тогава и двете фирми, избрани за изпълнители по двете обособени позиции работят непрекъснато и в график. Представили са документация за плащане, по терминология на Управляващия орган, сертификати - 5 броя за обособена позиция 1 - Пречиствателна станция и 3 броя - за обособена позиция 2 - довеждащите канализационни колектори. Сертификатите са заплатени от Община Айтос, след което, с изключение на последните три, средствата са поискани и възстановени от Управляващия орган. Последните три сертификата бяха заявени за плащане от Управляващия орган преди три дни. Колегите от София реагираха мълнеоносно и вчера и днес / б.р.19 и 20 юни/ бяха на проверка. Резултатът от проверката е положителен. Последните три сертификата също ще бъдат уважени и средствата ще бъдат възстановени на Общината. Целият проект се движи в срок, съгласно договорите.

- Какво е изградено до тук и какво предстои?

- По-голямата част от грубия строеж по първата обособена позиция е завършена. Изградено е най-голямото съоръжение – биобасейнът, като отвън се вижда само огромния му обем. Образно казано, трябва да се качите на една триметрова стълба, за да видите за какво става дума вътре в него. Издигнати на груб строеж са административната сграда, сградата за проби и лаборатории. Построени са басейните на вторичните радиални утаители. По втората обособена позиция практически е построена основната част, може би 90% от единия довеждащ колектор, който е в земеделските земи. Изпълнена е и половината от другия довеждащ колектор, която е в рамките на населеното място. Изпълнителите са готови да построят и останалата част. Това, което ги спира да започнат строителството, е липсата на съгласуване от Института за пътища и мостове за настилката на частта, която е извън населеното място.

- Каква е оценката Ви за свършеното? Имаше ли проблеми в хода на дейностите?

- Беше свършена много работа. Теренът, върху който се извършва строителството е труден. Нормално е в близост до река да е заблатен, но в случая е в пъти повече. Това наложи допълнително проектиране за укрепване около входна помпена станция, тъй като там трябваше да се копае на дълбочина в порядъка на 7-8 м, и то в тиня. За целта бяха проектирани "пилоти" - бетонови колони в земята, за укрепване на цялото съоръжение наоколо. Оформен беше един бетонен правоъгълен паралелепипед, който след това беше изкопан и в него ще бъдат изпълнени стоманобетоновите съоръжения.

- Това отрази ли се върху сроковете на изпълнение?

- Успоредно с изпълнението на другите дейности, изпълнителите направиха допълнителни геоложки проучвания. Установи се, че без укрепване не може. Естествено, ние бяхме уведомени за проблема като Възложител. Изготвен беше проект, който беше одобрен от надзора, а Общината издаде разрешително за строеж. Това не забавя строителството - просто, ще са необходими допълнително още средства. Най-важното е, че за сега сме в срок. Времето е хубаво, може да се работи.

Проектът се съ-финансира от Кохезионния фонд на Европейския съюз,  държавния бюджет на Република България, чрез оперативна програма „Околна среда 2014-2020г.” и община Айтос

Снимка 1

Инж. Иван Биделев

Снимка 2

Вторичен радиален утаител и биобасейн

Снимка 3

Административна сграда

Снимка 4

Площадкова канализация

Снимка 5

Механично пречистване

Снимка 6

Строителна техника на обект "Пречиствателна станция"

Снимки