ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА ДЕКЛАРАЦИИТЕ ЗА НЕСЪВМЕСТИМОСТ И ДЕКЛАРАЦИИТЕ ЗА ПРОМЯНА НА ДЕКЛАРИРАНИТЕ ОБСТОЯТЕЛСТВА В ДЕКЛАРАЦИИТЕ ЗА НЕСЪВМЕСТИМОСТ, СЪГЛ. ЗАКОНА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТО ИМУЩЕСТВО /ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЧЛ.35, АЛ.1, Т.1 И Т.3 ОТ ЗПКОНПИ/ - 2019 Г.

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА ДЕКЛАРАЦИИТЕ ЗА НЕСЪВМЕСТИМОСТ И ДЕКЛАРАЦИИТЕ ЗА ПРОМЯНА НА ДЕКЛАРИРАНИТЕ ОБСТОЯТЕЛСТВА В ДЕКЛАРАЦИИТЕ ЗА НЕСЪВМЕСТИМОСТ, СЪГЛ. ЗАКОНА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТО ИМУЩЕСТВО /ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЧЛ.35, АЛ.1, Т.1 И Т.3 ОТ ЗПКОНПИ/