Публично състезание : „Осъществяване на физическа охрана и охрана със СОТ на обекти и имущество, собственост на Община Айтос й второстепенните и разпоредители с бюджетни средства” - 31.01.2018г.