Публично състезание: „ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ФИЗИЧЕСКА ОХРАНА И ОХРАНА СЪС СОТ НА ОБЕКТИ И ИМУЩЕСТВО, СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА АЙТОС И ВТОРОСТЕПЕННИТЕ Й РАЗПОРЕДИТЕЛИ С БЮДЖЕТНИ СРЕДСТВА” - публикувано на 11.06.2020 г.