Публично състезание с предмет: „Осъществяване на физическа охрана и охрана със СОТ на обекти и имущество, собственост на Община Айтос й второстепенните и разпоредители с бюджетни средства” - публикувано на 03.05.2019 г.