ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „ИЗГРАЖДАНЕ, РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА УЛИЦИ, ПАРКИНГИ И ТРОТОАРИ В КВ. 5, УПИ I И В КВ. 5А, УПИ I - В ГР. АЙТОС“ - публикувано на 16.03.2020 г.
Обявление за прекратяване - публикувано на 19.09.2022г. Решение за класиране - публикуванo на 29.09.2020г. Протокол по чл.181, ал.4 - публикуван на 29.09.2020г. Протокол № 3 - публикуван на 29.09.2020г. Протокол № 2 - публикуван на 29.09.2020г. Съобщение за отваряне на ценови предложения - публикувано на 14.09.2020г. Протокол 1 - публикуван на 22.05.2020 г. Решение за изменение - публикувано на 27.04.2020 г. Решение за изменение - публикувано на 30.03.2020 г. Технически проект -публикуван на 30.03.2020 г. Отговор на запитване №1 - публикуван на 30.03.2020 г. КСС_към Ценово предложение Образец 4_Ценово предложение Образец 3_Техническо предложение Образец № 2 ЕЕДОП Образец 1_Опис на документите Раздел 5_Проект_на договор Раздел 4_Образци и указания за попълването им Раздел 3_Ред и условия за провеждане Раздел 2_Методика за оценка Раздел 1_Техническа спецификация Айтос Документация Обявление Решение за откриване