ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „ИЗГРАЖДАНЕ, РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА УЛИЦИ, ПАРКИНГИ И ТРОТОАРИ В КВ. 5, УПИ I И В КВ. 5А, УПИ I - В ГР. АЙТОС“ - публикувано на 16.03.2020 г.