Регистрация на стари водовземни съоръжения /кладенци/

Напомняме на гражданите, собственици на водовземни съоръжения за подземни води – кладенци, сондажи, герани, че трябва да регистрират съоръженията, които са разположени в собствения им имот. Тази регистрация се отнася за кладенците в имоти разположени в границите на населените места и селищните образувания собственост на физически лица, водата от които се ползва за домакински цели, както и за водопой на животни и за поливане в границите на собствения имот. Ползването на вода до 10 куб.м. на денонощие от регистрираните кладенци в населените места е безплатно. Не се изисква монтиране на водомери и за тези кладенци не се заплащат никакви държавни такси или данъци. Регистрацията е необходима с цел защита интересите на гражданите при предоставяне права за черпене на вода в района на съответното населено място и ограничаване опасността от пресъхване на кладенците. Регистрацията става в Басейновата дирекция „Черноморски район“ за съоръжения изградени на територията на дирекцията.

Собствениците на водовземни съоръжения – кладенци за задоволяване на собствените потребности на гражданите, разположени в границите на населените места и селищните образувания трябва да подадат заявление за вписване в регистъра /формуляр „Заявление РГ2“, може да се изтегли от интернет страницата на БДЧР "www.bsbd.org"/, което съдържа:

1.Трите имена на собственика на имота;

2.Данни за поземления имот: идентификатор, нотариален акт, скица, адрес, трайно предназначение, начин на трайно ползване;

3.Година на изграждане;

4.Вид на кладенеца;

5.Конструкцияна кладенеца: дълбочина; диаметър на тръбата или на отвора на зиданите кладенци; водоприемна част;

6.Начин на черпене на водата - с кофа или с помпа;

7.Цел, за която се ползва водата;

8.Местоположение на кладенеца в имота /географски координати и/или разстояние от две граници на имота/;

9.Дата и подпис на заявителя;

 

Такса за регистрация на водовземни съоръжения за собствени потребности НЕ СЕ ЗАПЛАЩА.

 

Можете да подадете документи по следния начин:

1.На място в офисите на БДЧР:-гр. Варна, ул. „Александър Дякович“ 33;-гр. Бургас, ул. „Филип Кутев“ 13;-гр. Шумен, ул. „Кирил и Методий“ 34;

2.По пощата или с куриер на адрес гр. Варна, ул. „Александър Дякович“ 33 за БДЧР;

3.На електронната поща на БДЧР - [email protected] – при подписване на заявлението със саморъчен подпис и сканирано или подписано с електронен подпис.

 

Собствениците на водовземни съоръжения за стопански цели –  разположени в земеделски земи трябва да подадат заявление за вписване в регистъра / формуляр „Заявление РС1“, можеда се изтегли от интернет страницата на БДЧР "www.bsbd.org"/.