Съобщение

Община Айтос съобщава на наследниците на Райко Динев Георгиев, собственици на пи №281003, м. Хаджи Бекир”, землище на гр. Айтос и на Веселин Стоянов Костов от гр. Бургас, собственик на имот №281011, м. „Хаджи Бекир”, землище на гр. Айтос на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ,  че с Протокол №13/23.07.2015г. на ОЕСУТ  е  приет  ПУП-ПРЗ за  имот №281010, м.”Хаджи Бекир”, землище на гр.  Айтос с цел промяна предназначението на земеделска земя. Образува се УПИ ХІ-281010, масив 281 с отреждане „за обществено и делово обслужване” - зона Ообсл. 

Проектът  е изложен в стая №6 в Общината и може да бъде разгледан през всеки час от работното време.

На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ, недоволните от проекта могат да направят писмени възражения в 14 (четиринадесет) дневен  срок от датата на публикуване на съобщението в интернет страницата на Община Айтос.