Съобщение

Община Айтос съобщава на Даниела Петкова Илиева от гр. Казанлък, че със заповед №РД-08-791/12.10.2015г. на Кмета на Община Айтос е одобрен проект за промяна на имотната граница между ПИ № 2006 и 2007 , кв.116, гр. Айтос.
Планът е изложен в Община Айтос и може да се разгледа и обжалва в 14 дневен срок от получаване на съобщението чрез Общината пред Административен съд Бургас.