Съобщение

Община Айтос съобщава на Димитър Сивенов Апостолов от гр. Айтос, че на основание чл.140,ал.3 от ЗУТ е издадена скица с виза за проектиране с № 259 от 06.03.2015 г. за проект за временен строеж- пристройка към съществуваща сграда на един етаж с площ до 40 кв.м. в УПИ III-92, кв.165, гр.Айтос, на името на Биню Иванов Бинев и Йорданка Иванова Дряновска.

Съгласно чл.140, ал.3 от ЗУТ визата за проектиране може да бъде обжалвана по законосъобразност пред Районен съд гр.Айтос, чрез главния архитект на Община Айтос в 14-дневен срок от съобщението.