Съобщение

Община Айтос съобщава на Стоян Димитров Генов от гр.Айтос, че на основание чл.148 от ЗУТ е издадено разрешение за строеж с № 84 от 12.11.2015 г. за еднофамилна жилищна сграда с магазини в УПИ IV-220,221, кв.177, по плана на гр.Айтос.

Съгласно чл.149, ал.3 от ЗУТ разрешението за строеж може да бъде обжалвано по законосъобразност пред Началника на РО НСК към РДНСК Югоизточен район-гр.Бургас, чрез главния архитект на Община Айтос в 14-дневен срок от съобщението.