Съобщение

Община Айтос съобщава на Ганка Бакрачова от гр.Айтос ,че със заповед РД-08-876/16.11.2015 г. на Кмета на Община Айтос е одобрен ПУП-ПРЗ (план за регулация и застрояване) за поземлен имот № 476, м.”Ляската”, землище на гр.Айтос с цел промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди. Образува се УПИ CLXIV-476 с отреждане „за вилна сграда”-зона Ов.

         Новопредвиденото застрояване в УПИ CLXIV-476 е свободно стоящо с височина до 7м. Показателите на застрояване в новообразувания УПИ CLXIV-476 са: Кинт-0,8, плътност на застрояването-40%, плътност на озеленяване- 50%.

         Планът е изложен в Община Айтос и може да се разглрда и обжалва в 14-дневен срок от получаване на съобщението чрез Общината пред Административен съд Бургас.