Съобщение - 21.12.2015 г.

Община Айтос уведомява заинтересованото население, съгласно изискванията на чл.4, ал.2 на Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционното си намерение: „Реконструкция, обновяване и разширяване на зоопарк гр. Айтос”.

      Документите са на разположение на обществеността, в продължение на 14 /четиринайсет/ дни от публикуване на обявата в Интернет страница на община Айтос, всеки работен ден в периода от 21.12.2015 г. – 04.01.2016 г. в зоопарка.

      Лице за контакти: Росица Златева – управител зоопарк, тел. 0895764405