Съобщение

Община Айтос на основание на чл. 128, ал. 2 от ЗУТ обявява, че  е изработен проект за подробен устройствен план - парцеларен план за линейните обекти на техническата инфраструктура извън границите на населените места - „Рехабилитация на железопътния участък Пловдив – Бургас – Фаза 2”, Проект 2 – „Подготовка за строителство на участъци по железопътната линия Пловдив – Бургас”, Позиция 11 – „Изграждане на защитен лесопояс в междугарието Черноград – Айтос”, с възложител ДП „НКЖИ”. Защитният лесопояс засяга имоти в землищата на с. Черноград и с. Тополица, община Айтос, област Бургас.

       В землището на с. Черноград засегнатите имоти са следните: №000126 с НТП „Отводнителен канал”, собственост на Община Айтос; №000130 с НТП „Отводнителен канал”, собственост на Община Айтос; №000194 с НТП „Път”, собственост на  Община Айтос; №000450 с НТП „Път”, собственост на Община Айтос; №013010 с НТП „Нива”, собственост на „Ден” ООД; №013025 с НТП „Нива”, собственост на Дешка Добрева Чанева; №014001 с НТП „Нива”, собственост на Кольо Георгиев Карачоманов; №014002 с НТП „Нива”, собственост на „Агро Инвест-56” ЕООД; №014003 с НТП „Нива”, собственост на „Агро Инвест-56” ЕООД; №014005 с НТП „Нива”, собственост на Деша Ангелова Николова; №014011 с НТП „Пасище, мера”, собственост на Нягол Стоянов Няголов; №014014 с НТП „Нива”, собственост на Иван Георгиев Добрев и №014015 с НТП „Нива”, собственост на Добринка Георгиева Колчева.

      В землището на с. Тополица засегнатите имоти са следните: №029033 с НТП „Нива”, собственост на Колю Ангелов Шерлетов; №029035 с НТП „Нива”, собственост на Ангел Димов Пеев; №029036 с НТП „Трайни”, собственост на  Ангел Димов Славов; №029092 с НТП „Нива”, собственост на Мустафа Ахмед Карамахмуд; №029094 с НТП „Нива”, собственост на Иван Тодоров Иванов; №029095 с НТП „Нива”, собственост на Кера Манева Карачомакова; №029125 с НТП „Път”, собственост на кметство с. Тополица; №029126 с НТП „Път”, собственост на кметство с. Тополица; №029127 с НТП „Път”, собственост на кметство с. Тополица; №029173 с НТП „Нива”, собственост на Атанас Колев Джибиров; №029174 с НТП „Нива”, собственост на Янка Колева Овчарова; №029175 с НТП „Нива”, собственост на Димитрина Колева Косева; №029183 с НТП „Нива”, собственост на Мария Аданова Петрова и №029184 с НТП „Нива”, собственост на Валентин Аданев Вълчев.

      Проектът се намира в дирекция  „ТСУС” при община Айтос. В едномесечен срок от обнародването  в „Държавен вестник” съгласно чл. 128, ал.5 от ЗУТ, заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация.

 

(Обявлението е публикувано в бр.103/30.12.2015г. на Държавен вестник)