Съобщение

На основание чл.62а, ал.1 от Закона за водите, Община Айтос обявява:

      Инициатива на „ Оги-старт ” ЕООД, гр.Айтос за ползване на воден обект – язовир          „ Таушан кайряк ”, землище с.Пирне, Община Айтос.

 

 

      1.Цел на заявлението използване на водите        Аквакултури и свързаните с тях                                         

                                                                                         дейности

 

      2.Воден обект и код на водното тяло –                Язовир „ Таушан кайряк”   -

      Предмет на използването                                      землище с.Пирне, Община Айтос,

                                                                                        с код BG2SE900R030

 

 

 

     3. Системи или съоръжения, чрез които ще        Язовир „ Таушан кайряк”                                                          

         реализира използването                                 съставляващ имот №000124 с площ

                                                                              от55,572 дка., находящ се в                    

                                                                              землището на с. Пирне, Община

                                                                              Айтос.

 

 

     4.Място на използване на водите, населено      Язовир „ Таушан кайряк” с. Пирне,

     място и ЕКАТТЕ                                                   Община Айтос , ЕКАТТЕ

                                                                                     564388

     5. Проектни параметри на използването         Ползвана залята площ в размер на

                                                                                    53.572 дка

    

     6. Условия, при които би могло да се                ٠Ползването на водния обект

     предостави правото на използване                     единствено за разрешената цел;

     на водния обект                                                   ٠Спазване на разрешителния режим на

                                                                                    ползване;

                                                                                    ٠При осъществяване на дейността                              

                                                                                    аквакултури да се спазват

                                                                                    нормативните изисквания в областта

                                                                                    на опазване на околната среда,

                                                                                    включително недопускане на

                                                                                    замърсяване , както и на действия,

                                                                                    водещи до негативен ефект върху

                                                                                   водните и свързаните с тях екосистеми;

                                                                                   ٠Да се извършва постоянен контрол  

                                                                                   върху състоянието на язовирната стена

                                                                                   и съоръженията към нея и се вземат

                                                                                   мерки за отстраняване на      

                                                                                   неизправности по същите;

                                                                                  ٠Да се поддържа нормалната

                                                                                  проводимост на трасето

                                                                                  на преливника и речното русло,

                                                                                  на разстояние до 500 м. от язовирната

                                                                                  стена;

 

7. Място на представяне на писмени възражения и предложения от заинтересованите лица:

   Община Айтос, гр.Айтос, ул. „ Цар Oсвободител” №3

 

Срок - 14 дни от датата на обявяването.