Съобщение

Община Айтос съобщава на Николай Панков Найденов от гр. Бургас че със заповед №РД-08-959/17.12.2015г. на Кмета на Община Айтос е одобрена промяна на кадастралния план на с. Пирне, община Айтос, като се променя част от имотната граница между  пи № 85 и 86 в кв. 4. Проходът, намиращ се между западната регулационна граница на УПИ ІІІ-85,86 и западната имотна граница на имот № 86, минава към имот № 85 така, както е показано на представения проект. Премахва се знака за общност между имот  № 86 и прохода към имот № 85.           

Планът е изложен в Община Айтос и може да се разгледа и обжалва в 14 дневен срок от получаване на съобщението чрез Общината пред Административен съд Бургас.