Съобщение

Община Айтос съобщава на Данчо Георгиев Желязков и Йълдъз Бейсим Ченгел от гр. Бургас на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ, че с Протокол №20/27.11.2015г. на ОЕСУТ  е приет  ПУП-ПРЗ за УПИ ХV-27 и ХVІ-27 и обособяване на нов УПИ ХV-27, кв.3 по плана на с. Раклиново, община Айтос. УПИ ХVІ-27 се заличава. Източната и северната регулационни граници на новообразувания УПИ ХV-27 се поставят в съответствие с имотните граници на поземлен имот №27.

         Проектът  е изложен в стая №6 в Общината и може да бъде разгледан през всеки час от работното време.

         На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ, недоволните от проекта могат да направят писмени възражения в 14 (четиринадесет) дневен  срок от датата на публикуване на съобщението в интернет страницата на Община Айтос.