Съобщение

Община Айтос съобщава на Фатме Сейдали Ахмед от с. Пещерско, община Айтос на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ, че с Протокол №19/28.10.2015г. на ОЕСУТ  е приет  ПУП-ПРЗ за УПИ ХІІ, кв. 23 по плана на с. Пещерско, община Айтос. Регулационната линия между УПИ ХІІ от една страна и УПИ ХІІІ-189 и ХVІІІ-187 от друга, минава по имотната граница между имот 188  и имоти 189 и 187. УПИ ХІІ се разделя и се образуват нови два УПИ: УПИ ХІІ и ХХІІІ, които запазват предназначението си „за КОО”.

Проектът  е изложен в стая №6 в Общината и може да бъде разгледан през всеки час от работното време.

На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ, недоволните от проекта могат да направят писмени възражения в 14 (четиринадесет) дневен  срок от датата на публикуване на съобщението в интернет страницата на Община Айтос.