Съобщение

      Съгласно изискванията за инвестиционно предложение по чл.95, ал.1 от Закона за опазване на околната среда и чл.6, ал.9 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда /НУРИОВОС/ (ДВ бр.25 от 2003 год., изм.2012г.) Гергана Стоянова Киришева УВЕДОМЯВА гражданите на общината  за инвестиционното си предложение на: "Водовземане от подземни води чрез изграждане на водовземно съоръжение /тръбен кладенец/ в имот № 642, местност „ Слънчева лъка”, в землище гр.Айтос, община Айтос с цел напояване на зеленчукова градина и битовите нужди на ползвателите и изграждане на една вилна сграда".