Съобщение

Община Айтос, уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, за осигурен обществен достъп съгласно изискванията на чл.6, ал.9 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда до изготвената Информация по Приложение №2 към чл.6 от НУРИОВОС, за инвестиционно предложение за „Реконструкция, обновяване и разширяване на Зоопарк гр. Айтос, Община Айтос”.

Документацията е на разположение на адрес: гр. Айтос, ул. „Цар Освободител” № 3.

Лице за контакти: Росица Златева, телефон 0895 764 405.

Документацията е на разположение на всички заинтересовани лица в срок от 14 дни от публикуване на съобщението. Писмени становища се приемат на адрес: гр. Айтос, ул. „Цар Освободите” № 3.