Съобщение

         „Теленор България” ЕАД уведомява заинтересованото население, съгласно изискванията на чл.4, ал.2 на Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционното си намерение да изработи ПУП-ПЗ (подробен устройствен план-план за застрояване) във връзка с провеждане на процедура за промяна предназначение за обект: „БС 5033 – за телекомуникационно оборудване и съоръжения на техническата инфраструктура” в поземлен имот №063014 с НТП „Нива” в землището на с. Черноград, община Айтос, област Бургас.

       Документите са на разположение на обществеността, в продължение на 14 /четиринайсет/ дни, от публикуване на обявата в Интернет страница на община Айтос всеки работен ден в периода от 01.03.2016 г. – 15.03.2016 г., в сградата на Община Айтос, дирекция ТСУС,  ул. “Цар Освободител” № 3, всеки работен ден от 8,30 до 12:00 часа и от 12:30 до 17:00 часа.

        Лице за контакти: инж. Радоцвета Великова – главен експерт в дирекция ТСУС, тел. 0558/2 26 62