Съобщение

        Паруш Димитров Парушев уведомява заинтересованото население, съгласно изискванията на чл.4, ал.2 на Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционното си намерение да намерение да изработи ПУП-ПРЗ (подробен устройствен план-план за регулация и застрояване) за УПИ ХІІІ, кв.21 по плана на с. Карагеоргиево. Частта от УПИ ХІІІ, попадаща в пи №301 ще бъде отредена „за здравен дом”. Частта от УПИ ХІІІ, попадаща в пи №276 ще бъде отредена за жилищна устройствена зона.

       Документите са на разположение на обществеността, в продължение на 14 /четиринайсет/ дни, от публикуване на обявата в Интернет страница на община Айтос всеки работен ден в периода от 02.03.2016 г. – 17.03.2016 г., в сградата на Община Айтос, дирекция ТСУС,  ул. “Цар Освободител” № 3, всеки работен ден от 8,30 до 12:00 часа и от 12:30 до 17:00 часа.

        Лице за контакти: инж. Радоцвета Великова – главен експерт в дирекция ТСУС, тел. 0558/2 26 62