Съобщение

Община Айтос съобщава на наследниците на Райко Динев Георгиев, собственици на пи № 281003, м. Хаджи Бекир”, землище на гр. Айтос и на Веселин Стоянов Костов от гр. Бургас, собственик на имот № 281011, м. „Хаджи Бекир”, землище на гр. Айтос,  че със заповед № РД-08-179/01.03.2016 г. на Кмета на Община Айтос е одобрен ПУП-ПРЗ за  имот № 281010, м.”Хаджи Бекир”, землище на гр. Айтос с цел промяна предназначението на земеделска земя. Образува се УПИ ХІ-281010, масив 281 с отреждане „за обществено и делово обслужване” - зона Ообсл.  Новопредвиденото застрояване е свободно стоящо с височина до 10 м.

Проектът  е изложен в стая №6 в Общината и може да бъде разгледан през всеки час от работното време.

На основание чл.215, ал.1 и ал.4 от ЗУТ, недоволните от проекта могат да направят писмени възражения пред Административен съд – Бургас в 14 (четиринадесет) дневен  срок от датата на публикуване на съобщението в интернет страницата на Община Айтос.