Съобщение

На основание чл. 93, ал. 4, т. 5 от Закона за опазване на околната среда и във връзка с чл. 6, ал. 1 и ал. 9 от Наредбата за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ДВ бр. 3/2006 г., посл. доп. бр. 94 от 2012 г. в сила от 30.11.2012 г.)

 

ОБЯВЯВА

за

Открит обществен достъп до информацията по Приложение № 2 към чл. 6, ал.1 от НУРИОВОС за инвестиционно предложение за обект: Промяна предназначението на земеделска земя за изграждане на сграда за складова, производствена и административна дейност в ПИ №180014, местност „Могилата”, землище на гр. Айтос" с възложител Ибрям Мустафа Ахмед.

Документите са на разположение на обществеността, в продължение на 14 /четиринайсет/ дни, от публикуване на обявата в Интернет страница и на таблото за съобщения на община Айтос всеки работен ден в периода от 11.03.2016 г. – 26.03.2016 г., в сградата на Община Айтос, дирекция ТСУС,  ул. “Цар Освободител” № 3, всеки работен ден от 8,30 до 12:00 часа и от 13:00 до 17:00 часа.

Лице за контакти: инж. Радоцвета Великова – главен експерт в дирекция ТСУС, тел. 0558/2 26 62

Писмени мнения, възражения и становища от страна на заинтересованите лица относно инвестиционното предложение се приемат в РИОСВ гр. Бургас, ж.к. "Лазур", ул. “Перущица” № 67, ет.3.