Съобщение

 

          Община Айтос съобщава на Данчо Георгиев Желязков и Йълдъз Бейсим Ченгел от гр. Бургас, че със заповед №РД-08-96/04.02.2016 г. на Кмета на Община Айтос е одобрен ПУП-ПРЗ за УПИ ХV-27 и ХVІ-27, кв.3 по плана на с. Раклиново, община Айтос. УПИ ХV-27 и ХVІ-27 се обединяват в нов УПИ ХV-27. Северната и източната регулационни граници на новообразувания УПИ ХV-27 се поставят в съответствие с имотните граници на поземлен имот №27. Новопредвиденото застрояване в новообразувания УПИ ХV-27 е свободно стоящо. Показателите на застрояване в УПИ ХV-27 са: Кинт < 1,2, Пл < 60%, Козел > 40%.

         Проектът  е изложен в стая №6 в Общината и може да бъде разгледан през всеки час от работното време.

         На основание чл.215, ал.1 и ал.4 от ЗУТ, недоволните от проекта могат да направят писмени възражения в 14 (четиринадесет) дневен  срок от датата на публикуване на съобщението в интернет страницата на Община Айтос.